Асистент Ивана Милеуснић


Ивана Милеуснић рођена је 13.IX 1986. године, у Задру. Након завршетка гимназије, 2005. године, уписује се на прву годину студија на Машинском факултету Универзитета у Београду. У току основних и мастер студија похађала је наставу модула за Биомедицинско инжењерство, катедре за Аутоматско управљање.

Основне академске студије, завршила је 2009. год са просечном оценом 8.23, а завршни рад на тему ,, Електроенцефалографијa и ЕЕГ уређаји“, одбранила је са оценом 10, из предмета Основе биомедицинског инжењерства.

Мастер академске студије завршила је 2011.године, са просечном оценом 9.55. Дипломски (мастер) рад радила је из предмета Нанотехнологије, под називом „Карактеризација класичног и нано материјала за контактна сочива методом микроскопије атомских сила“. Рад је одбранила оценом 10.

Докторске академске студије уписала је 2011. године, под менторством проф. др Ђуре Коруге. Запошљава се као истраживач сарадник 02.09.2011. године на одређено време на Машинском факултету у Београду у оквиру сарадње са привредом, а од 01.10 2011. године прелази на радне задатке из области нанотехнологија на пројектима ИИИ 41006 и ТР 35004 Министарства науке и тeхнoлoгиje Републике Србије. Као студент докторских студија на модулу за Биомедицинско инжењерство, катедре за Аутоматско управљање, учествује у држању наставе и вежби на предмета Увод у наносистеме , Нанотехнологије и Наномедицинско инжењерство.

Научни и стручни радови

1. Mileusnić, I., Đuričić, I., Stamenković, D., Petrov, Lj., Bojović,B., Hut, I., Koruga, Đ., Contact Lenses Nanomaterial Charactherisation by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Microscopy, IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011, Banja Luka, 1-2 July, 2011, The Book of Abstracts, p.67.

2. Bojović,B., Stamenković, D. Mileusnić, I., Đuričić,I., Koruga,Đ., Lacunarity аnalysis of contact lens surface, IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011, Banja Luka, 1-2 July, 2011, The Book of Abstracts, p.71.

3. Koruga, Đ., Mileusnić,I., Djuričić,I.,Matija,L., Stamenković,D., Jagodić,N., Importance of nano material characterization of contact lences by magnetic force microscopy and opto-magnetic spectroscopy, IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011, Banja Luka, 1-2 July, 2011, The Book of Abstracts, p.17.

4. Đuričić, I., Mileusnić,I., Tomić, M., Stamenković, D., Petrov,Lj., Koruga,Đ., Characterization of fullerenes based thin film glasses and contact lenses by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Microscopy, YUCOMAT 2011, 5-10 September 2011, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstract, p.169.

5. Mileusnić,I., Đuričić, I., Matija, L., Mitović,R., Koruga,Đ., Mechanical properties investigation of Carbon Steel by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Microscopy, 28th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 28.September-01.October 2011, Siófok, Hungary, Scientific Society for Mechanical Engineering, Section 2, Page 293-294, ISBN: 978-963-9058-32-3

6. Đukić, M., Mileusnić, I., Water importance for hair structure, II International Conference on Water and Nanomedicine, Banja Luka, 30-31. August 2011, August 2011, The Book of Abstract, p.67.

7. Mirjanić Đ., Vojinović, J., Mileusnić, I., Đuričić, I., AFM examination of tooth enamel treated with acid agents, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka , 05-07. July 2012.; The Book of Abstracts, p. 109-110.

8. Mileusnić, I., Bandić, J., Munćan, J., Koruga, Đ., Investigation of skin moisture by Opto-magnetic spectroscopy, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka , 05-07. July 2012.; The Book of Abstracts, p.125.

9. Bekrić, D., Mileusnić, I., Đuričić, I., Koruga, Đ., Characterisation of micro-structure of composite material for wind turbine blade, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka , 05-07. July 2012.; The Book of Abstracts, p.83.

10. Đuricić, I., Mileusnić, I., Stamenković, D., Petrov, Lj., Matija, L., Koruga, Đ., Characterisation of nanofotonic materials for RGP contact lenses by Scanning Probe Microscopy, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka, 05-07. July 2012.; The Book of Abstracts, p.98.

11. Matić, Z., Mileusnić, I., Simić-Krstić, J., Koruga, Đ., Biomolecular information system based on biological water, microtubules and gap junctions, V International conference Contemporary Materials 2012, Banja Luka, 05-07. July 2012.; The Book of Abstracts, p.123-124.

12. Đuričić, I., Mileusnić, I., Koruga, I., Debeljković, A., R. Sofranić, R., Koruga, Đ., Scanning Probe Microscopy investigation of eye positioning system lens, Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, 3-7 September 2012, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstracts, p.114.

13. Dragičević, A., Jeftić, B., Mileusnić, I., , Krivokapić, Z., Papić-Obradović, M., Bandić, J., Matija, L., Opto-magnetic spectroscopy study of colorectal, cervical and skin cancer specimens, Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, 3-7 September 2012, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstracts, p.114.

14. Bekrić, D., Mileusnić, I., Đuričić, I., Petrov, Lj., Koruga, Đ., Identification wind turbine blade structural damages by magnetic force microscopy, Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, 3-7 September 2012, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstract, p.84

15. Đuričić, I., Mileusnić, I., Debeljković, A., Radovanović, M., Koruga, I., AFM suface roughness analisys of eye positioning contact lens, 29th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 26-28 September 2012, Belgrade, Serbia, Page in proceeding 150.