Јована Симић-Крстић, научни саветник

Јована Симић-Крстић рођена је 16.5.1953. године у Београду. Основну школу и гимназију као и студије Молекуларне биологије и физиологије при Одсеку за биолошке науке Природно-математичког факултета завршила је у Београду. Године 1981., уписала се на последипломске студије, смер биофизике у Центру за мултидисциплинарне студије у Београду. Магистарски рад под насловом ''Однос између структурних и функционалних карактеристика адренокортикотропног хормона, меланостимулирајућег хормона и хуманог алфа интерферона'' урадила је под руководством др. Љиљане Шеваљевић у Институту за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' и одбранила успешно 1986. године. Докторирала је 1991. године одбранивши докторску дисертацију под насловом ''Истраживање структуре и биоаутоматике за потребе биоинжињеринга'' у Центру за молекуларне машине, на Машинском факултету у Београду, под руководством проф. др. Ђуре Коруге.

Од 1981. године до 1987. године, Јована Симић-Крстић је радила у Институту за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' у звању млађег асистента. Године 1987.  запослила се у Центру за молекуларне машине на Машинском факултету, у звању стручног сарадника, а затим је 1987. године унапређена у звање истраживача сарадника. У звање научног сарадника унапређена је 1992. године. Године 1995. прешла је у Институт за хемијске изворе струје и распоређена је на послове истраживача у звању научног сарадника, а касније у звању вишег научног сарадника. Године 2005. изабрана је у звање научног саветника и прешла је на Машински факултет где је ангажована на истаживачким пројектима као и у извођењу наставе предмета Биофизике у оквиру модула „Биомедицинско инжењерство“ на Катедри за аутоматско управљање.

У току 1988. године боравила је у Сједињеним Америчким Државама, где је радила у лабораторији професора Стуарта Р. Хамерофф-а (Универзитетy Аризона, Optical science center, Tuscon), на проблемима сканирајуће тунелске микроскопије биополимера.

У току научно истаживачке каријере бавила се следићим областима: ћелијским културама, биофизичким моделирањем, структуром и функцијом микротубула, структуром и функцијом фулерена у биологији, биофизичким моделирањем електричних својстава хумане коже.

 

         1.     J. Simić-Krstić, Ljiljana Ševaljević.:Adrenocorticotropin Binding Activity of B16/C3 Melnoma Cells,                                                            Expl. Cell Biol., 56, 1988, 138-142.                                                                               

2.     J. Simić-Krstić, M. Kelley, C. Schneiker, M. Krasovich, R. McCuskey, Đ. Koruga and S. Hameroff.:Direct Observation of Microtubules with the Scanning Tunneling Microscope,FASEB J., 3, 1989, 2184-2186.                                             

3.     S. R. Hameroff and J. Simić-Krstić, M. F. Kellez, M. A. Voelker, J. D. He, and E. L. Dereniak, R. S. McCuskey, C. Schneiker:Scanning Tunneling Microscopy of biopolimers: Conditions for Microtubule Stabilization.:J. Vac. Sci. Technol. A, 7, 1989, 2890-2894.                                                                       

4.     S. R. Hameroff , J. Simić-Krstić, and L. Vernetti, Z. C. Lee and D. Sarid, J. Wiedman, V. Ellings, and K. Kjoller, R. McCuskey.:Scanning Tunneling Microscopy of Cytoskeletal proteins: Microtubules and intemediate filaments.:J. Vac. Sci. Technol. A, 1, 1990, 607-612.                                                               

5.     Đ. Koruga and J. Simić-Krstić:Semiconductor and Crystal Symmetry Assesment of microtubule Proteins as Molecular Machines,J. Mol. Electronics, 6, 1990, 167-173.                                                                                  

6.     J. Simić-Krstić:Ispitivanje strukture i bioautomatike mikrotubula za potrebe bioinžinjeringa.Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1991

7.     J. Simić-Krstić, M. Voelker, M. Anđelković, M. Trifunović, S. Hameroff and   Đ. Koruga:Imaging of Tubulin in Microtubules and Zinc-Induced Sheets by Scanning Tunneling Microscopy,Nanobiology 2, 1993, 65-72.

8.     Đ. Koruga, J. Simić-Krstić, M. Trifunović, S. Janković, S. Hameroff, J. C. Withers, R. O. Loutfy:Imaging Fullerene C60 with atomic resolution using Scanning Tunneling Microscope,Fulleren Science and Technology, 1, 1993, 93-100.

9.     K. Radotić, J. Simić-Krstić, M. Jeremić and M. Trifunović:A study of lignin formation at the molecular level by Scanning Tunneling Microscopy,Бiophysical Journal, 66, 1994, 1763-1767.

10.  J. Simić-Krstić, M. Jeremić, M. Anđelković and Đ. Koruga:A Raman spectroscopic study of microtubule protein,In book P. I. Lazarev (ed), Molecular electronics, 1991, 79-86, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.

11.  J. Simić-Krstić:Effects of C60 (OH)24 on microtubule assembly.Arch. Of Oncology, 5, 1997, 143-145.                                                                                  

12.  Đ. Koruga, L. Matija, N. Mišić, J. Simić-Krstić, M. Trifunović, P. Mitrašinović, P. Rakin:Molekul C60, istorijat, otkrića, fizičke karakteristike, primena, 1, 1994, 1-19.                                                                            

13.  J. Simić-Krstić:In vitro dejstvo C60 (OH)24 na mikrotubule,Fullerens and Nanotubes Review, 1, 1997, 20-22.               

14. J. Simić-Krstić, S. Hameroff and Đ. Koruga:Scanning Tunneling Microscopy (STM) of Microtubules,

In book, P. I. Lazarev (ed), Molecular electronics, 87-92, 1991, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.

15.  Ksenija Radotić, Miloš Tasić, Milorad Jeremić, Zoran Budimlija, Jovana Simić-Krstić, Agneza Polzovič, Zoran Božović, Fractal Dimension of Lignin Structure at the Molecular Level, Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta,  34, (1), 1998, , 215-220

16.  Z. Juranić, J. Simić-Krstić, S. Radulović: Hydrosoluble fullerene derivative C60 (OH)24 does not suppress the proliferation of mouse melanoma B16 cells and human cervix carcinoma HeLa cells in vitro, Arch. Oncol., 6 (2), 1998,  53-56

17.  K. Radotić, M. Tasić, M.  Jeremić, Z.  Budimlija, J. Simić-Krstić, A. Polzović, Z. Božović,  Fractal analysis of STM images of lignin poymer obtained by in vitro synthesis, Gen. Physiol. Biophys., 19 (2), 2000, 171-180

18.  K. Radotić, M. Tasić, M. Jeremić, Z. Budimlija, J. Simić-Krstić, A. Polzović and Z. Božović, Fractal Analysis of STM Images of Photochemical Polymer of Coniferyl Alcohol, Gen. Physiol. Biophys., 20, 2001,  33-42

19.  Jovana Simić-Krstić, Magdalena Ivetić, Djuro Koruga, Nanophtonics and Consciousness: An Anesthetics-Luciferase Approach, 2002, 132-138, In book Advances in Simulation , Systems Theory and Systems Engineering ed. Nikos E. Mastorakis, Vitaly V. Kluev, Published by WSEAS

20.  Djuro Koruga, Jovana Simić-Krstić, Lidija Matija, Ljubiša Petrov and Željko Ratkaj, Molecular Nanotechnology: Golden Mean as a Driving Force of Self-Assembly, 2002, 139-145, In book Advances in Simulation , Systems Theory and Systems Engineering ed. Nikos E. Mastorakis, Vitaly V. Kluev, Published by WSEAS

21.  Jovana Simić-Krstić and Đuro Koruga, Is C60 a new cytostatic?, Fullerene andNanotubes Review, 4, 2002, 1-15

22.  T. Jovanović, Dj. Koruga, S. Sovilj, B. Jovančićević and J. Simić-Krstić, Modifications of fullerenes extractions and chromatographies with different solvents,  Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 11, 2003,  383-394

23.  T. Jovanović, Dj. Koruga, B. Jovančićević and J. Simić-Krstić, Improvement in Separation of Nanostructured Carbon Clusters C60 and C70, International Journal of Nanoscience, 2, (3),  2003, 129-140

24.  Koruga, Dj., Rakočević M., Ratkaj Ž., Tomić A., Simić-Krstić J., Djurović T., Uvod u istraživanje bioinformacionih osnova srpskog jezika, Nauka, Tehnika, Bezbednost 3, 2003, 3-16

25.   Ratko M. Radojičić, Mihajlo B. Spasić, Zorica S. Saičić and Jovana B. Simić-Krstić, Effect of Bovine CuZn Superoxide Dismutase on C3 Clone of B-16 Mouse Melanome Cells Culture, Iugoslav. Physiol. Parmacol. Acta, 40, (1-3), 2004, 103-108

26.  Ratko M. Radojičić, Snežana D. Spasić, Zorica S. Saičić, Tamara B. Jovanović and Jovana Simić-Krstić, Superoxide dismutase activity as a function of culture aging of B-16 mouse melanoma cells, J Serbian Chemical Society, (2004), vol. 69 br. 12, str. 1005-1011

27.  Rakočević M., Ratkan Ž., Tomić A., Simić-Krstić J., Đurović T., Koruga Đ., Bioinformacione osnove jezika, sistemski pristup, 2004,  225-243, U knjizi: Govor i jezik, Institut za eksperimentalnu fonetiku, ed. Slobodan T. Jovičić, Mirjana Sovilj

28.  Ratkaj Ž., Rakočević M., Tomić A., Simić-Krstić J., Đurović T., Koruga Đ., Model prepoznavanja govora na bazi analize frekventnosti pojavljivanja i međuzavisnosti slogova u srpkom jeziku, 2004, 486-501, U knjizi: Govor i jezik, Institut za eksperimentalnu fonetiku, ed. Slobodan T. Jovičić, Mirjana Sovilj

29.  Nanoskopija u biologiji, monografija, 2005, ed. TEOS

30.  Jovanovic Tamara Koruga Djuro Lj Jovancicevic Branimir S Simic-Krstic Jovana B , Advancement of the Process for Extraction, Chromatography and Characterization of Fullerenes, FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES, (2009), vol. 17 br. 2, str. 135-150

31.   Simic-Krstic Jovana B Kalauzi Aleksandar Ribar Srdjan Lazovic G Radojicic Ratko M , Electrical Characteristics of Female and Male Human Skin, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, (2012), vol. 64 br. 3, str. 1165-1171