Јелена Мунћан, дипл. инж. маш.Јелена Мунћан, диплoмирaни инжeњeр мaшинствa ,је рођена 1982. године у Вршцу. Гимназију, природно-математичког усмерења, завршила је у Зрењанинину 2000. године са одличним успехоми исте године уписала је Машински факултет Универзитета у Београду.

Године 2008. дипломирала је на смеру Производно машинство са темом дипломског рада „Пројектовање и развој информационог система за техничку припрему у индустрији прераде метала“ са оценом 10. Просечна оцена у току студија је 9.28.  Похваљена је за постигнути успех на другој години студија за просечну оцену 9.80. Као студент-сарадник у настави учествовала је у одржавању лабораторијских вежби на предметима Технологија машиноградње, Прозводни системи и Компјутерска графика у последњој години студија.

Докторске студије на смеру Биомедицинско инжењерство уписала је 2008. године, када  добија стипендију Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије. Као стипендиста истраживач2009.године ангажована је на пројекту Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије ТР14009 „Истраживање у области замора, механике лома и поузданости рударских и енергетских конструкција“ и учествује у одржавању наставе на предмету Машински елементи. У исто време ради као пројектант сарадник за пројектни биро „Teams Design GmbH немачке компаније Bosch, где је за компанију  реализована три пројектна решења индустријских производа који су данас у продаји на тржиштима Хонг Конга и Велике Британије.

Године  2010. ангажована је као стипендиста истраживач на пројекту ТР19056 „Развој метода и техника за карактеризацију биоматеријала, биомолекула и ткива помоћу Наноскопа и биоимпедансе“, где учествује у пројектовању  апарата за оптомагнетну спектроскопију. У току 2010. године, у летњем семестру,  у својству сарадника учествује у извођењу наставе на предмету Анатомија и физиологија човека за инжењере.

У својству истраживача сарадника, 2011.године заснива радни однос са Машинским факултетом у Београду, и ангажована је на пројектима ИИИ 45009 „Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте контактних сочива и рану дијагностику дијабетеса“, и ИИИ 41006 „Развој нових метода и техника за рану дијагностику канцера и меланома“ финансираних од стране Министарства за просвету и науку Републике Србије. Учествује у одржавању наставе на предметима Системска анатомија и физиологија човека, Фрактална механика, Биофизика и Спектроскопске методе и технике.

Била је на двомесечном стручном усавршавању на Кобе Универзитету, Јапан из области оптичких и  спектроскопских метода и њихове примене у истраживању биофизичких својстава коже и структуралних својстава воде.  Овладала је основама аквафотомике,  нове научне дисциплине посвећене истраживању структуралног уређења воде, динамике воде  и водоничних веза помоћу неинвазивних спектроскопских метода.  

Aнгaжoвaнa je кao сaрaдник нa прeдмeтимa Фрaктaлнa мeхaникa, Биoфизикa и Спeктрoскoпскe мeтoдe и тeхникe. 

 Списак објављених радова и других релевантних резултата и активности

1) Koruga Dj., Bandić J., Janjić G., Lalović C., Munćan J., Dobrosavljević Vukojević D., Epidermal layers characterisation by opto-magnetic spectroscopy based on digital image of skin, Acta Physica Polonica A, 121(3), 1111-1115, 2012. (ISSN:0587-4246) (IF 0.467)

Радови са конгреса међународног значаја штампани у целини

1) Jelena Muncan, A comparative study on structure and properties of water by opto-magnetic and IR spectroscopy, Contemporary materials, Vol.III-1, 2012 (ISSN: 1986-8669) (потврда издавача часописа бр 04/3-121/12 од 19.03.2012 да је рад прихваћен за штампу)

2) Jelena Muncan, Goran Janjic, Influence of carcinogen compounds on hydrogen bonds in water, Contemporary materials, Vol.III-1,2012, (ISSN1986-8669) потврда издавача часописа бр 04/3-121/12 од 19.03.2012 да је рад прихваћен за штампу)

3) Papić-Obradović M., Miljković S., Matija L., Munćan J., Koruga Đ.,Nanotehnološke metode i tehnike u medicinskoj dijagnostici i terapiji, Зборник радова, II. Kongres doktora medicine Republike Srpske, Banja Vrućica, Teslić, 1-12, 2011.

4) Papic-Obradovic, M., Muncan, J., Koruga, Dj., Pap Smears Characterization by IR and Opto-Magnetic Spectroscopy: Towards a Water Based Nanomedicine, Southeast European Medical Forum, Nesebar, Bulgaria, Proceedings the Second International Medical Congress, 48-59,2011.

Радови презентовани на конгресима међународног значаја штампани у изводу

1) Muncan J., Koruga Dj., Water in human brain: a nanotechnology approach for Alzheimer's disease, Book of Abstracts, International conference on Water, Hydrogen Bonding Nanomaterials and Nanomedicine, Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, 2010, p. 37 (ISBN 978-99938-21-24-3)

2) Muncan J., A comparative study on structure and properties of water by opto-magnetic and IR spectroscopy, Book of Abstracts, The Second Scientific International Conference on Water and Nanomedicine, Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, 2011, p.56-57 (ISBN 978-99938-21-31-1)

3) Lalovic C., Muncan J., Biological value of water, Book of Abstracts, The Second Scientific International Conference on Water and Nanomedicine, Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, 2011, p.58-59 (ISBN 978-99938-21-31-1)

4) Janjic G., Muncan J., Influence of carcinogen compounds on hydrogen bonds in water, Book of Abstracts, The Second Scientific International Conference on Water and Nanomedicine, Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, 2011, p.58-59 (ISBN 978-99938-21-31-1)

5) Jeftic B., Hut I., Mladenovic D., Muncan J., Golubovic Z., Sarac D., Characterization of solid, viscoelastic and liquid materials by Opto-magnetic spectroscopy, Book of Abstracts, Thirteenth annual conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT, Herceg Novi, Montenegro, 2011 p.136

6) Koruga I., Muncan J., Sakota J., Jagodic N., Koruga Dj., Noninvasive optical sensing of glucose in water solution, blood and human tissues, Book of Abstracts, Thirteenth annual conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT, Herceg Novi, Montenegro, 2011

7) Sakota J., Stamenkovic D., Tomic M., Jagodic N., Muncan J., Jeftic B., Matija L., Koruga Dj., Characterization Of Fullerenes Thin Film On Glasses And Contact Lenses By Uv/Vis/Ir And Opto-Magnetic Spectroscopy, THIRTEENTH ANNUAL CONFERENCE YUCOMAT, Herceg Novi, Montenegro, 2011, p.168

Монографија националног значаја

1) Papic-Obradovic M., Matija L., Miljkovic S., Munćan J., Koruga Dj., Osnove nanomedicine: embriologija, farmakologija, nanotehnologija, Nauka, Beograd, Srbija, 2009 (ISBN 978-86-87471-08-5)

Радови у домаћим часописима са рецензијом

1. Matija,L., Tsenkova,R., Miyazaki,M., Bamba, K, Munćan, J., Aquagrams: Water spectral pattern as characterization of hydrogenated nanomaterial, FME Transaction,Vol.40, No.2, 51-56, 2012. (ISSN:1451-2092). Потврда издавача бр.16/56 од 19.03.2012 да је рад прихваћен за штампу).

Саопштење са скупа националног значаја штампани у целини

1) Janković M., Munćan J., Strength Analysis of Shafts and Axes and Tendencies of its Improvement, Proceedings of the 33rd Conference on Production Engineering of Serbia with Foreign Participants, Belgrade, p.183-186, 2009 (ISBN:978-86-7083-662-4)

Остале релевантне референце

Похађала летњу школу:

1) The First Summer School: Water and Nanomedicine, the Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, Banja Luka, August 31, 2011. (ISBN: 978-99938-21-31-1)