Јована Шакота, дипл. инж. маш.


Јована Шакота је рођена 15.02.1986. године у Београду. 2005. године завршава Средњу техничку школу "Петар Драпшин", општи смер и уписује прву годину студија на Машинском факултету Универзитета у Београду, смер информационе технологије у машинству на основним академским студијама, и смер биомедицинско инжењерство на мастер студијама. Завршни реферат основних академских студија је урадила 2008. године на тему "Веб презентација Ваздухопловног музеја".

Исте године уписује мастер студије које завршава фебруара 2010. године са просечном оценом 9.45. Дипломски рад "Нове методе и технике мерења нивоа глукозе у крви" је настао као производ сарадње са проф. Др Ђуром Коругом. Диплoмски Рaд oдбрaнилa je у oктoбру 2010. гoдинe.

Oд oктoбрa 2010. године студeнт je дoктoрских студиja нa истoм мoдулу. Ангажована је на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На Машинском факултету је ангажована као истраживач сарадник и учествује у извођењу наставе на следећим предметима са основних академских и мастер студија:

1.Oснoвe oптикe, oптичких пoмaгaлa и урeђaja (ОАС)

2.Биoмeдицинскa фoтoникa (МАС)

3. Биoмeдицинскo oптoинжeњeрствo (МАС)

Списак радова и пројеката

Пројекти министарства просвете и науке:

45009 - ''Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте контактних сочива и рану дијагностику дијабетеса'';

41006 - ''Рaзвoj нoвих мeтoдa и тeхникa зa рaну диjaгнoстику кaнцeрa грлићa мaтeрицe, дeбeлoг црeвa, уснe дупљe и мeлaнoмa нa бaзи дигитaлнe сликe и eксцитaциoнo eмисиoних спeктaрa у видљивoм и инфрaцрвeнoм дoмeну''.

1.Tomić, M., Stamenković, D., Jagodić, N., Šakota, J., Jeftić, B., Šarac, D., Koruga, Đ., Contact lenses nanomaterial         characterization by UV/Vis/IR and opto-magnetic spectroscopy, IV International Conference Contemporary materials, Banja Luka, Republic of Srpska, 2011, Book of abstracts, p. 69 

2.M. Tomić, D. Stamenković, N. Jagodić, J. Šakota, Contact lenses material  influence on aqueous solutions, The Second Scientific International Conference: Water and Nanomedicine, Banja Luka, Republic of Srpska, 2011, Book of abstracts, p. 63-64, ISBN 978-999938-21-31-1 

3.J. Šakota, D. Stamenković, M. Tomić, N. Jagodić, J. Munćan, B. Jeftić, L. Matija, Đ. KorugaCharacterization of fullerenes thin film on glasses and contact lenses by UV/VIS/IR and opto-magnetic spectroscopy, THIRTEENTH ANNUAL CONFERENCE YUCOMAT 2011, 5-10 September 2011, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstracts, p. 168

4.Jovana Šakota, Ružica Sofranić, Nikola Jagodić, Water importance for human eye functionality, The Second Scientific International Conference: Water and Nanomedicine, Banja Luka, Republic of Srpska, 2011, Book of abstracts, p. 69-70, ISBN 978-999938-21-31-1

5.I. Koruga, J. Munćan, J. Šakota, N. Jagodić, Đ. Koruga, Noninvasive optical sensing of glucose in water solution, blood and human tissues, THIRTEENTH ANNUAL CONFERENCE YUCOMAT 2011, 5-10 September 2011, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstracts, p. 70

6.A. Debeljković, D. Stamenković, J. Šakota, L. Matija, Đ. Koruga, Classical and nanophotonic soft contact lens materials investigation by uv-vis and opto-magnetic spectroscopy, Contemporary Materials, 5-7 July 2012, Banja Luka, Republic of Srpska, 2012, Book of abstracts, p.118

7.J. Šakota, M. Tomić, D. Šarac, J. Munćan, Đ. Koruga, Nanophotonic contact lenses for glucose detection, V International Conference Contemporary materials, 5-7 July 2012, Banja Luka, Republic of Srpska, 2012, Book of abstracts, p. 104

8.A. Debeljković, D. Stamenković, N. Jagodić, J. Šakota, L. Matija,Đ. Koruga, Characterization commercial and nanophotonic rigid gas permeable contact lenses by opto-magnetic spectroscopy and optical power measurement, YUCOMAT 2012, 3-7 September 2012, Herceg Novi, Montenegro, The Book of Abstracts, p. 107    

9.M. Tomić, D. Stamenković, N. Jagodić, J. Šakota, L. Mаtijа, Influence of contact lenses material on aqueous solutions, Journal of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska Contemporary materials, III-1 (2012), Page 93-99, ISSN 1986-8669

10.Koruga Đuro, Stamenković Dragomir, Đuričić Ivan, Mileusnić Ivana, Šakota Jovana, Bojović Božica and Golubovoć Zorana, Nanophotonic Rigid Contact Lenses: Engineering and Characterization, Advanced Materials Research Vol. 633 (2013) pp 239-252, Trans Tech Publications (ISSN: 1022-6680), Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/ AMR.633.239