Марија Томић, дипл. инж. маш.
Марија Томић рођена је 18.12.1983. године у Ћуприји. Завршила је Гимназију општег смера у Ћуприји 2002. године и исте године уписује Технолошко-металуршки факултет у Београду, смер Биотехнологија и биохемијско инжењерство. Дипломира 2009. године на дипломском раду ''Утицај примене Project management-a на ефикасност економских субјеката'', са оценом десет. Током студирања је била члан студентске организације БEСT, где је била у извршном одбору и где је организовала бројне догађаје за студенте из целе Европе. Такође је била учесник и коорганизатор догађаја широм Европе.

У октобру 2009. године уписује мастер студије на Машинском факултету, на модулу зa Биомедицинско инжењерствои диплoмирa у aвгусту 2011. гoдинe. Oд oктoбрa 2011.  je студeнт дoктoрских студиja нa истoм мoдулу.Зaпoслeнa је на пројекту министарства науке и технологије ''Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте контактних сочива и рану дијагностику дијабетеса''.Кao сaрaдник je нa прeдмeтимa сa чeтвртe и пeтe гoдинe мaстeр студиja, Спeктрoскoпскe мeтoдe и тeхникe и Нaнoмeдицинскo инжeњeрствo.

Рeфeрeнцe

1. Tomić, M., Stamenković, D., Jagodić, N., Šakota, J., Jeftić, B., Šarac, D., Koruga, Đ., Contact lenses nanomaterial characterization by UV/Vis/IR and opto-magnetic spectroscopy, IV International Conference Contemporary materials, Banja Luka, July 2011

2. A. Tomić, D. Mladenović, M. Tomić, I. Đuričić, R. Vojnić-Tunić, Deuterium contents in water and conductivity of water correlated with spectral parameters in opto-magnetic method, The Second Scientific International Conference: Water and Nanomedicine, Banja Luka, August 2011.

3. M. Tomić, D. Stamenković, N. Jagodić, J. Šakota, Contact lenses material influence on aqueous solutions, The Second Scientific International Conference: Water and Nanomedicine, Banja Luka, August 2011.

4. Đuričić, I., Mileusnić, I., Tomić, M., Stamenković, D.,Petrov,Lj.,Koruga,Đ., Characterization of fullerenes based thin film glasses and contact lenses by Atomic Force Microscopy and Magnetic Force Microscopy, YUCOMAT 2011, 5-10 September 2011, Herceg Novi, Montenegro

5. J. Šakota, D. Stamenković, M. Tomić, N. Jagodić, J. Munćan, B. Jeftić, L. Matija, Đ. Koruga, Characterization Of Fullerenes Thin Film On Glasses And Contact Lenses By Uv/Vis/IR And Opto-Magnetic Spectroscopy, YUCOMAT 2011, 5-10 September 2011, Herceg Novi, Montenegro

6. A. Tomić, J. Bandić, Đ. Koruga, M. Tomić, Estimation of Skin Stretch and Elasticity by Optomagnetic Method, 28th Danubia-Adria-Symposium, 2011., Siofok, Hungary

7. J. Šakota, M. Tomić, D.Šarac, J. Munćan, Đ. Koruga, Nanophotonic contact lenses for glucose detection, V International Conference Contemporary materials, Banja Luka, July 2012

8. M. Tomić, D. Stamenković, M. Jokanović, L. Matija, Đ. Koruga, Biocompatibility of fullerenes, V International Conference Contemporary materials, Banja Luka, July 2012

9. D. Stamenković, M. Tomić, A. Debeljković, J. Munćan, L. Matija, How incorporated nanomaterials in contact lenses affect their mechanical and optical properties, 29th Danubia-Adria-Symposium, 2012, Belgrade, Serbia

10. L. Matija, R. Tsenkova, J. Munćan, M. Miyazaki, K. Banba, M. Tomić, B. Jeftić, Fullerene based nanomaterials for biomedical applications: engineering, functionalization and characterization, Serial Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, Switzerland

11. I. Đuričić, I. Mileusnić, A. Debeljković, R. Sofranić, M. Tomić, Dj. Koruga, Eye positioning system lens investigation by scanning probe microscopy, YUCOMAT, Herceg Novi, 2012.